• เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่น่าสนใจ

postheadericon ผลการดำเนินการประจำปี 2553

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการจัดทำจปฐ.และกชช 2 ค.

20,000

2

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

40,000

3

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ

10,000

4

โครงการเพิ่มศักยภาพข้อมูลข่าวสารพัฒนาความรู้

ให้แก่ชุมชน

72,000

5

โครงการเพิ่มศักยภาพข้อมูลข่าวสารตำบล?? หนองแหย่ง

10,000

6

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน

10,000

7

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100,000

8

โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่

210,000

9

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลหนองแหย่ง

30,000

10

โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์

100,000

11

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ

ในตำบลหนองแหย่ง

70,000

12

โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน

55,000

13

โครงการพัฒนางานจัดเก็บภาษีตำบลหนองแหย่ง

30,000

14

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปรินซ์

55,000

15

ถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4

142,000

16

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกเปา หมู่ที่ 3

258,559

17

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4

189,829

18

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 7

312,176

??

?

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

20

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

70,000

21

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ (5 ธันวา , 12 สิงหา , 23 ตุลา, ประเพณียี่เป็ง,รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ถวายเทียนเข้าพรรษา,อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระบาทตีนนก

185,000

22

โครงการศูนย์เด็กเล็กอบต.หนองแหย่ง

372,200

23

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองแหย่ง

(หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์ครั้งที่ 13)

100,000

24

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

20,000

25

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

30,000

26

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

20,000

27

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

421,440

28

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

280,000

29

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันทราย

10,000

30

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแหย่ง

10,000

31

อุดหนุนให้กลุ่มอสม.ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอสม.ตำบลหนองแหย่ง

110,000

32

อุดหนุนให้สถานีอนามัยร้องเม็งและสถานีอนานมัยแม่ฮักพัฒนาตามโครงการกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

40,000

33

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายตำบลหนองแหย่ง

20,000

34

อุดหนุนให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และตอบปัญหาธรรมะวัดร้องเม็ง วัดบวกเปาและวัดทุ่งข้าวตอก

45,000

35

อุดหนุนวัดร้องเม็ง(พิพิทธภัณฑ์วัดร้องเม็ง) ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้วัดร้องเม็ง

30,000

36

จัดซื้อเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปรินซ์

28,800

37

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

2,016,00

38

สมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแหย่ง

40,000

 
หนองแหย่ง Polls !!
สอบถาม..การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลฯ
 
สถานะการใช้งานเว็บไซต์
We have guest online