สอบถามเรื่องการขอใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตอบกระทู้
สวัสดีครับ ผมขอสอบถามครับ ถ้าผมจะขอใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ายื่นเอกสารช่วงเช้า ใช้เวลากี่วันครับ ถึงจะได้รับใบทะเบียนครับ ขอบคุณครับ
ภร. -
291

สวัสดีค่ะ การจดใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถ้ายื่นเอกสารช่วงเช้าจะได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ ไวที่สุด จะได้รับภายในวันที่จดทะเบียนและได้รับช้าสุดคือวันถัดไปของวันที่จดทะเบียนค่ะ

รายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์

1.แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ กพ.)

(ดาวโหลดทางอินเตอร์เน็ต หรือ มากรอกคำขอที่ เทศบาล.)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จด จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจด จำนวน 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายร้านและรูปถ่ายสินค้าที่จำหน่าย จำนวน 2 ฉบับ

5.รูปถ่ายป้ายหน้าร้าน จำนวน 2 ฉบับ

**กรณีผู้ขอจดไม่ใช่เจ้าของบ้าน/เป็นผู้เช่า"

ต้องมีเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมดังนี้

1.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(รูปถ่ายร้าน/ป้าย/สินค้าต้องพิมพ์เป็นภาพสีเท่านั้น)

**กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**

ใช้เอกสารเหมือนกัน พร้อมกับปริ้นหน้าเว็บไซต์

(หน้าเพจ/หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆโดยมี

สินค้า และรายละเอียดการจำหน่ายอย่างชัดเจน)

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

1.กรอกคำขอและยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและรับเอกสาร

3.เจ้าหน้าที่ออกตรวจหน้าร้าน

4.ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์

***อัตราค่าธรรมเนียม***

@ จดใหม่ 50 บาท

@ จดเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ 20 บาท

@ จดเลิก 20 บาท

@ ขอใบแทน ฉบับละ 30 บาท

@ ขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท

@ ขอคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับ 30 บาท

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[email protected]