ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 51/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 52/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนด ออกตามตวามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 41/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วิธีปฏิบัติ เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างรอเตียง

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด