• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ขอเจิญฮ่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและภูมิปั๋ญญาท้องถิ่น ประจำปี๋ 2566"

แจ้งร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด